ГЕОИНЖИНИРИНГ

Специализация
Просмотры 1901

Адрес

Шарифзаде 31/37 Ясамальский р-он район

Телефон

(+99450) 233-33-52
(+99412) 434-74-68
(+99450) 392-35-02

Рабочее расписание

Понедельник - Суббота
09:00 - 18:00Суббота 09:00 - 15:00

Информация о ГЕОИНЖИНИРИНГ

"GeoEngineering" занимается проектированием промышленных объектов, зданий и сооружений, сложного инженерного оборудования, а также проведением широкого спектра инженерно-геологических работ. Компания работает на основе лицензии, выданной Министерством по Чрезвычайным Ситуациям. "GeoEngineering" MMC mürəkkəb mühəndis qurğularının, sənaye obyektlərinin, bina və tikililərin layihələndirilməsi və tikilməsi məqsədilə geniş spektli mühəndisi-geoloji axtarış işlərini yerinə yetirir. Kompaniya dünyanın qabaqcıl kompaniyaları tərəfindən istehsal olunmuş ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Mühəndisi-geoloji axtarış işlərı qabaqcıl texnologiya və proqressiv metodlar tətbiq edilməklə yerinə yetirilir.

Bizim kollektiv böyük təcrübəli yüksək ixtisaslı mütəxəssislərdən ibarətdir. Bizim prinsipimiz- hər sifarişçiyə fərdi yanaşma, yüksək professionallıq və yerinə yetirilmiş işlərə qarantiya.

"GeoEngineering" MMC öz fəaliyyətində ədalətli qiymət, operativlik, məsuliyyət və konstruktivlik kimi meyarlara üstünlük verir. Kompaniya, Azərbaycan Respublikası FHN tərəfindən verilmiş № FHN/40-00799 saylı lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.

Xidmətlərimiz.

Quyuların qazılması:
Dənizin dayaz sahələrində (sahilə yaxın) qazma işləri Juck Up və Buggy üzərinə quraşdırılmış ARDCO –C1000 tipli mobil qazma qurğuları vasitəsilə aparılr. Quru ərazilərində qazma işləri URB 2A2, URB -5AQ və URB 2,5 A tipli mobil qazma qurğuları vasitəsilə aparılr.

Nümunələrin götürülməsi:
Gilli və qumlu süxur nümunələri daxili diametri 72, 84, 96, mm olan paslanmayan nazik divarlı nümunəgötürənlər vsitəsilə götürülür. Yarımqaya və qaya süxurları T6S-101 Core Barrel tipli ikiqat və üçqat kolonkalı nümunəgötürənlər vasitəsilə götürülür.

Nümunələrin qablaşdırılması:
Çıxarılmış suxur nümunələrinin çöldə litoloji təsviri verildikdən sonra nümunələr qablaşdırılır. İlk növbədə təbii nəmliyini saxlamaq məqsədilə süxur numunələri polietelen plyonkaya və falqaya sonra isə tənzifə bükülərək parafinlənir. Hazırlanmış monolitin üzərinə tədqiqat sahəsinin adı, quyunun nömrəsi, süxurun götürülmə intervalı, tarixi və s. qeyd olunaraq, taxta qutulara yığılır.

Cone Penetration Test (Statiki Zondlama):
Təbii şəraitdə süxur nümunələrinin fiziki-mexaniki xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədi ilə süxurların statistik zondlama üsulu ilə tədqiqi aparılır və laboratoriya analizləri ilə birgə aşağıdakı bir sıra məsələlərin həlli üçün təminat yaradır.
— geoloji kəsilişlərin ayrılması, mühəndisi - geoloji elementlərin ayrılması, müxtəlif növ süxurların yayılma sərhədlərinin təyini
— dayaqların aşağı ucluğunda və onun yan səthində süxurun müqavimətinin təyini
Penetrasiya zondunun nominal diametri — 35,7 mm
Penetrasiya zondunun konus köndələninə kəsim sahəsi — 10 sm2
Penetrasiya zondunun sürtünmə muftasının sahəsi — 150 sm2
Konusun ucunun maillik dərəcəsi — 600

Zondlama zamanı əsasən aşağıdakı parametrlər təyin olunur:
— konus ucuna (qc) süxurun müqaviməti
— sürtünmə muftasına (fs) yan səth sürtünməsi müqaviməti
— məsamə təzyiqi (u)
— yan səthi sürtünmənin uc müqavimətinə qarşı nisbəti-Rf
— inklinometriya
Cone Penetration Testin (Statiki zondlamanın) nəticələri xüsusi proqram təminatı vasitəsilə interpretasiya olunur.

Standart Penetrasiya Testi (Dinamiki Zondlama) (SPT):
Süxurların təbii şəraitdə davamlılıq xüsusiyyətlərini yük götürmə gücünü öyrənmək məqsədi ilə Standart Penetrasiya Testi tətbiq olunur. Standart Penetrasiya Testinin nəticələri laboratoriya analizləri ilə birgə bir sıra məsələlərin həlli üçün təminat yaradır.

SPT sınaqlarının aparılmasında istifadə olunan avadanlıqların parametrləri aşağıdakılardan ibarətdir:
Ştanqın diametri - 45mm
Çəkicin çəkisi - 63.5 kq
Penetrasiya zondunun konus köndələninə kəsim sahəsi- 10 sm2
Konusun ucunun maillik dərəcəsi - 600
Çəkicin sərbəst duşmə hündürlüyü - 0.75 m

Pressiometr sınağı:
APAGEO kompaniyasının istehsalı olan Menard Pressuremeteri vasitəsilə 50 m dərinliyə qədər qaya və dispers süxurların deformasiya modulu təyin olunur. Pressiometr sınağı aşağıdakı avadanlıqlar və müvafiq proqram təminatı vasıtəsilə yerinə yetirilir.

Ştamp sınağı:
Süxurların təbii yatım şəraitində öyrənilməsi məqsədilə “GeoEngineering” MMC tərəfindən ştamp sınağı aparılır. Ştamp sınağı Rusiya (QOST) və dünya standartları Britaniya (BS) və Amerika (ASTM) standartları üzrə şurflarda ve quyularda aparılır.
Süxurların mexaniki xüsusiyyətləri
Sərbəst şişmə
Kompressiya cihazinda sıxılma
Kompressiya cihazinda şişmə
Kompressiya cihazinda oturma
Bir müstəvi üzrə kəsilmə cihazında kəsilməyə qarşı müqavimət
Biroxlu sıxılma

Üçoxlu sıxılma:
— konsolidə olunmamış drenajsız sinaq (UU)
— konsolidə olunmuş drenajsız sınaq (CU)
— konsolidə olunmuş drenajlı sınaq (CD)
Maksimal sıxlıq, optimal nəmlik (proktor)
Kaliforniya nisbi dözümlülük əmsalı (CBR)

ŞTAMP cihazı vasitəsilə aşağıdakı deformasiya xüsusiyyətləri təyin edir:
— kobud dənəli, gilli və orqanik-mineral süxurların deformasiya modulu;
— gilli süxurların islatma üsulu ilə tədqiqi zamanı çökmə xüsusiyyətləri.

California Bearing Ratio test:
Təbii şəraitdə süxur nümunələrinin kipləşmə dərəcəsini müəyyənləşdirmək məqsədilə çöl və laboratoriya şəraitində California Bearing Ratio test aparılır.

Pərli cihaz Testi (Vane Test):
Təbii yatəm şəraitində süxurların sürüşməyə göstərdiyi müqavimətinin təyin olunması məqsədilə pərli cihaz vasitəsilə Vane test sınaği aparılır.

Mühəndisi-geodeziya və geofiziki tədqiqatlar:
— Topoqrafiya
— Batimetriya (dəniz dibi ölçü işləri)
— Seysmoakustik profilləmə
— Sonar Scan Side

Laboratoriya tədqiqatları:
Nəmlik
Sıxlıq

Qrunt hissəciklərinin sıxlığı:
Piknometr üsulu

Həcm çəkilərinin təyini:
Kəsici silindr üsulu
Düzbucaqlı paralepiped üsulu
Parafin üsulu
Məsaməlilik
Məsaməlilik əmsalı
Nəmlilik dərəcəsi
Qumların minimal boş və maksimal sıx quruluşda həcm çəkisi

Plastiklik ədədi (axıcılıq hıddi, plastiklik həddi)

1 nöqtə üsulu Casagrande+ plastiklik həddi
4 nöqtə üsulu Casagrande+ plastiklik həddi
Konuslu penetrasiya üsulu

Konsistensiya

Qranulometrik tərkib
Ələk üsulu
Aerometr üsulu

Keçiricilik əmsalı.
Süxurların kimyəvi xüsusiyyətləri:
Su və süxurların kimyəvi xüsusiyyətlərinin təyini

Su və süxurların betona və polada qarşı korrozion aktivliyinin təyini

Üzvü qalıqların təyini:
Karbonatlılıq dərəcəsi:
Kalsimetr üsulu

Üzvü maddələrin təyini:
Müfel sobasında yandırma üsulu The Company conducts the following engineering geology investigations according to QOST, BS and ASTM standards for the construction of engineering facilities on offshore (shallow parts of the sea) and onshore, also in the regions spreading specific soils.

Drilling works:
— Borehole drilling
— Sampling of undisturbed and disturbed samples
— Packing of monoliths

Field tests of soil samples:
— Cone Penetration Test (CPT)
— Standart Penetration Test (SPT)
— Pressuremeter test
— Plate Load Test
— California Bearing Ratio test (CBR)
— Vane test

Engineering- geodetic and geophysics surveys:
— Topographic surveys
— Bathymetry surveys
— Seismo-acoustic profiling
— Sonar Scan Side

Laboratory testing:
— Physical properties of soils
— Mechanical properties of soils
— Determination of chemical properties of soils
— Determination of organic matter of soils

Hydrogeology Surveys

The conducted projects.

In the frame of “Alternative Energy Source” projection CPT was conducted in the area for the building of “Wind Mills” in Yashma.

In the frame of Salyan-Astara automobile road construction projection was carried out CPT for the construction of road junctions and bridges.

Complex engineering- geology surveys were carried out for the projection and construction of concrete highway from Gandob to Khachmaz.

For the projection and construction of Baku Apsheron Hotel complex was conducted CPT.

Complex engineering- geology surveys for the projection and construction of Cement Plant in Kazakh district.

Complex engineering-geology surveys for the projection and construction of “Baku Shipyard Plant” in Baku.

Complex engineering-geology surveys for the projections and construction of “ Baku Hilton Hotel” in Baku.

For the projection and construction of “Baku Woman Club” complex in Baku were carried out engineering-geology investigations.

Курс на 23.04.2021

AZN

Курсы валют ЦБА

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,0459

RUR

Ruble

0,0222

Показать все

+14


23.04.2021 сейчас - небольшая облачность