MEMORIAL KLINIK

Specialization
Visits 8270

Address

38 А Gara Garayev

Phone

(+99412) 520-30-60
(+99412) 520-30-40
(+99477) 250-85-08
(+99477) 250-85-38
(+99412) 520-09-99

Work schedule

Monday - Saturday
08:30 - 18:00

Информация о MEMORIAL KLINIK

Клиника "Мемориал" начала свою деятельность с 2009 года. С начала своей медицинской деятельности поставила цель работать с лабораториями развитых стран Запада. Оборудование лаборатории эквивалентно с передовыми базовыми лабораториями США. В проведении анализов главными параметрами являются качество, время и цена. В полной автоматизированной системе проводимые анализы являются высокочувствительными и специфичными за счет исключения мануального внeдрения. Оборудование, подключенное к лабораторно-информационной системе (ЛИС), снижает риск ошибок до минимума. Клиника состоит из клинических, гематологических, имуннологических , ПЦР, бактериологических, гистологических отделов. Лабораторная база клиники соответствует нормативам Министерства Здравохранения Азербайджанской Республики. Клиника особое внимание уделяет, в первую очередь, на специализацию профессиональных кадров. Также новейшей аппаратуре (Sysmex XT 4000 I, Cobas e411, Cobas c311), успешному пользованию ЛИС, использованию новых методик и реактивов, проведению качественного надзора за внутрилабораторной системой. "Memorial" klinik 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir. "Memorial" klinik tibbi fəaliyyətə başladığı dövrdən Qərbin inkişaf etmiş laboratoriyaları ilə eyni standart çərçivəsində çalışmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. Laboratoriyanın avadanlıq parkı Birləşmiş Ştatların öndə gedən laborator bazaları ilə ekvivalent olaraq təşkil olunmuşdur. Analizlərin aparılmasında Keyfiyyət, Müddət və Qiymət kimi parametrlər əsas götürülmüşdür. Tam avtomatlaşdırılmış rejimdə aparılan analizlər yüksək həssaslığı və spesifikliyi sayəsində manual müdaxilənin olmaması, cihazların LİS (laborator informasiya sistemi) sisteminə qoşulması analitik mərhələdə ola biləcək səhvləri minimuma endirir. Klinika klinik, hemotoloji, biokimyəvi, immunoloji, PZR, bakteriologiya və histologiya olmaqla ayrıca laborator vahidlərdən təşkil olunub. Klinakanın laborator bazası Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi normativlərə uyğundur. Klinika ilk öncə yüksək ixtisaslı kadrların yetişdirilməsinə, müasir avadanlıqların (Sysmex XT 4000 I, Cobas e411, Cobas c311) və mütərəqqi idarəetmə sisteminin LİS tətbiqinə, müasir metodikaların, avadanlıq və reaktivlərin işləməsi, daxili keyfiyyət nəzarətinin tətbiq olunmasına ciddi diqqət yetirir.

Course on 02.12.2020

AZN

Exchange rates CBA

USD

US Dollar

1,7

EUR

Euro

2,0535

RUR

Ruble

0,0224

show all

+2


02.12.2020 now - туман